Wolnik, Opałko i Partnerzy

Spółka Radców Prawnych

Wszechstronna pomoc prawna dla firm i osób...

O Kancelarii

Jesteśmy partnerem biznesowym swoich Klientów. Działamy elastycznie, każdy przypadek traktując indywidualnie. Proponujemy metody umożliwiające ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka prawnego. Naszych Klientów wspieramy w ich codziennej działalności oferując kompleksową i rzetelną obsługę prawną, którą cechuje szybkość i profesjonalizm.

Zdobywaliśmy doświadczenie obsługując przez lata przedsiębiorców krajowych
i zagranicznych, działających w wielu branżach m.in.  motoryzacyjnej, handlowej, kolejowej i transportowej. Wspieramy deweloperów oraz biura projektowe, pomagamy także branży e-commerce, zarządcom nieruchomości i producentom specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Współpracujemy z Kancelarią Notarialną, Kancelarią Komorniczą, tłumaczami przysięgłymi oraz doradcami podatkowymi.

 

Doświadczenie, wiedza i konsekwencja w działaniu...

Zespół

Zbigniew Opałko

radca prawny, partner zarządzający

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w śląskich kancelariach, w tym jako oddelegowany pracownik w dużych i renomowanych przedsiębiorstwach. Uczestnik licznych seminariów, autor publikacji m. in. na łamach Rzeczpospolitej, Gońca Górnośląskiego, Prawa Przedsiębiorcy czy Prawa Spółek. Specjalista w zakresie postępowania cywilnego, prawa autorskiego, w szczególności w branży IT, prawa spółek oraz prawa cywilnego.

Łukasz Borowicz

radca prawny, partner

Kompleksowo doradza spółkom, w szczególności z branży finansowej, inwestycyjnej, IT, budowlanej, świadczy również pomoc prawną klientom indywidualnym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym, a także w prawie pracy. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2013 roku, obecnie jako partner Spółki Radców Prawnych „Wolnik, Opałko i Partnerzy” oraz w ramach indywidualnej kancelarii.

Kamil Kalarus

radca prawny, partner

Specjalizuje się w prawie spółek, w prawie umów oraz w prawie obrotu nieruchomościami. Doradza podmiotom gospodarczym z sektora wydobywczego. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek kolejowych oraz podmiotów z branży mieszkaniowej i deweloperskiej. Z powodzeniem reprezentuje inwestorów spoza Unii Europejskiej ubiegających się o zezwolenie na nabycie praw udziałowych w spółkach prawa polskiego.

Anna Kajda – Twardowska

współpracujący radca prawny

Specjalizuje się w prawie  umów, prawie handlowym i gospodarczym, z powodzeniem prowadząc również sprawy rodzinne o podział majątku. Skutecznie pomaga wdrażać projekty IT. Doświadczenie zdobywała doradzając podmiotom gospodarczym z branży usługowej, projektowej,  motoryzacyjnej i automotive  oraz e-commerce. Stale pogłębia swoją wiedze z obszarów prawa w IT oraz w zakresie IP. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa nowoczesnych technologii.

Dominika Skrzypiec

współpracujący radca prawny

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie umów, prawie handlowym i gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie pracy. Przygotowała i przeprowadziła zmiany kapitałowe międzynarodowej grupy kapitałowej współpracując z działami prawnymi spółek zagranicznych. Od kilku lat związana również z sektorem bankowym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów dla prawników w Szkole Wyższej Handlowej w Warszawie.

Szeroki zakres usług w ramach wielu dziedzin prawa...

Specjalizacje

prawo spadkowe

Księgi wieczyste

 • Prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości
 • Analiza i wykreślanie wpisów dawnych w księgach wieczystych, w tym dokonanych w języku niemieckim
 • Zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, w tym, zakładanie ksiąg wieczystych w miejsce księgi dawnej – zamkniętej z urzędu
 • Ujawnianie podziału geodezyjnego nieruchomości, zmiany obszaru, sposobu użytkowania w księgach wieczystych, budynków i budowli usadowionych na nieruchomości w księgach wieczystych
 • Wpisywanie/wykreślanie hipotek bankowych, zwykłych, umownych, kaucyjnych, łącznych, przymusowych, oraz ograniczonych praw rzeczowych

Prawo obrotu nieruchomościami i prawo budowlane

 • Doradztwo w transakcjach związanych z nabywaniem, zbywaniem, najmem, dzierżawą i zagospodarowaniem nieruchomości
 • Due diligance transakcji zakupu nieruchomości
 • Odpowiedzialność zawodowa architektów
 • Obsługa prawna deweloperów i inwestorów na każdym etapie realizacji budowy
 • Roszczenia z tytułu rękojmi i inne odszkodowawcze związane z wadami budynków
 • Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i  spółdzielni
 • Uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • Reprezentacja przed organami administracji w związku z prowadzoną budową oraz samowolami budowlanymi
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wpisu do rejestru zabytków
 • Zaskarżanie aktów prawa miejscowego
prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze i handlowe

 • Sporządzanie i analiza umów gospodarczych
 • Zabezpieczanie ryzyk prawnych związanych z prowadzoną działalnością
 • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniu przesądowym prowadzenie negocjacji i mediacji
 • Opracowywanie kompleksowych strategii procesowych
 • Reprezentacja przed sądami w sporach pomiędzy podmiotami gospodarczymi
 • Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Reprezentacja i prowadzenie postępowań o czyny nieuczciwej konkurencji i naruszenie tajemnicy handlowej
 • Obsługa prawna projektów, tworzenie procedur i regulaminów

Prawo spółek

 • Uzyskiwanie zezwoleń na nabycie akcji i udziałów w spółce przez cudzoziemców
 • Doradztwo z wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zakładanie spółek. Analiza umów spółek
 • Doradztwo i przeprowadzanie zmian w kapitale zakładowym spółek, zmian osobowych w spółkach, zbywanie udziałów i akcji
 • Likwidacja i rozwiązywanie spółek
 • Zaskarżanie uchwał spółek
 • Obsługa bieżąca spółek
 • Fuzje i przekształcania spółek
prawo cywilne

Sprawy majątkowe

 • Reprezentacja w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, w szczególności osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Reprezentacja związana z naruszeniem praw autorskich i praw patentowych
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynień za wyrządzoną szkodę
 • Kompleksowe doradztwo i obsługa w zakresie roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód górniczych
 • Prowadzenie spraw spadkowych, w tym o podział spadku
 • Dochodzenie wierzytelności, reprezentacja i prowadzenie spraw o zapłatę
prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracodawców i pracowników
 • Tworzenie i opiniowanie aktów wewnętrznych w tym regulaminów
 • Analiza podstaw do rozwiązania stosunku pracy
 • Opiniowanie, przygotowanie, negocjowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, klauzul dotyczących zakazu konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej
 • Reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądami i organami administracji
 • Tworzenie i opracowywanie dokumentacji pracowniczej. Wsparcie prawne działów HR
 • Wsparcia w sprawach związanych z wypadkami przy pracy. Dochodzenie roszczeń z tego tytułu

Prawo zamówień publicznych

 • Doradztwo w toku realizacji zamówienia publicznego
 • Wsparcie prawne w postępowaniu przetargowym
 • Opiniowanie i sporządzanie umów, dokumentacji, projektów pism dla zamawiających oraz dla wykonawców w toku postępowania przetargowego
 • Przygotowywanie odwołań odnośnie do czynności podejmowanych przez zamawiających w toku postępowania
 • Reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • Analiza podstaw wykluczenia z przetargu

Dogodna lokalizacja w centrum. Zapraszamy...

Kontakt

Wolnik, Opałko i Partnerzy

Spółka Radców Prawnych

ul. Gliwicka 6 lok. 3, 40-079 Katowice

Do Kancelarii zapraszamy Państwa od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30 – 16:00, a w piątek w godz. 8:30 – 14:00

tel. 32 781 46 90

kom. 695 743 808

sekretariat@kancelariaradcowie.pl

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariaradcowie.pl(zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Zbigniew Opałko(zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: sekretariat@kancelariaradcowie.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji...